148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Вътреучилищна квалификация

Повишаването на квалификацията е процес на непрекъсната подготовка за усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил, който подпомага пълноценната им професионална реализация и кариерно развитие.Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалисти с цел:

  • актуализиране и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие между потребностите на системата на предучилищното и училищно образование, образователната практика и равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа;
  • реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
  • изпълнение на дадените в резултат на атестирането препоръки и насоки за професионално усъвършенстване;
  • удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;
  • мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на предучилищното и училищно образование;
  • създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява, чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
  • повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.
 
На 10.11.2022 г. се проведе вътрешноучилищна квалификация относно приликите и разликите между българската и шведската образователна система, и обмяна на опит на добри практики. Лектор беше директорът на 148.ОУ - госпожа Ани Деянова, която гостува в Швеция по покана на Съвета на европейската научна и културна общност.