148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Екип

         Педагогически колектив

 

Директор- Ани Деянова

                                              

 

Директор - Ани Деянова

Завършила българска филология, английска филология, предучилищна и начална училищна педагогика, икономически мениджмънт. Защитена 3  ПКС.

От 4 години е Директор на 148. ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”. 

Издала е 3 стихосбирки : „САМОТИ”, „Стихове от другата страна”, „Ана и другите гарвани”.

 

         

 

 

75040689_627262851138955_1651186364332376064_n 

 

  Заместник директор по учебната дейност - Емилия Манолова Истаткова

  Завършила: 

   1. Полувисш учителски институт, гр. Смолян

       Специалност:  Български език и литература,  Руски език

   2. СУ „Св. Климент Охридски” – Българска филология, магистър

  Редактор на изданията от Третия международен конгрес по българистика, София 2013 г., проведен в СУ      „Св. Климент Охридски”

  Носител на V ПКС по български език и литература. 

 

 

    Завеждащ административна служба - Цветелина Влайкова

 

Главен счетоводител - Десислава Гъндева

 

 

 Педагогически съветник - Марина Димитрова Бошева

 СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София – бакалавър по социална педагогика

 СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София – магистър по Европейска публична администрация

 Преминала следните обучения:

 - Фондация „Анимус” на тема „Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно   насилие”

-  Институт по социални дейности и практики - „ Политика за закрила на децата в образователните   институции”

-  Преминала обучение в Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ « Александровска» на тема „ Разстройства   от аутистичния спектър”

 - Преминала Обучение за обучители на тема „ Политика за закрила на децата в образователните   институции” в Институт по социални дейности и практики

- Обучена от Министерство на труда и социалната политика на Системен подход в социалната работа „Домашно насилие и насилие основано на полов признак”

- Преминала обучение на тема Обучение на тема „Системен подход в социалната работа” от Институт по социални дейности и практики

- Преминала обучение по „ Интегриран подход за справедливо правосъдие”

- Преминала обучение на тема „Резилианс подход в социалната работа”

- Обучена от Сдружение «Дете и пространство» на тема „ Родителстването”

- Обучавана от УНИЦЕФ на тема „Работа с извършители на насилие”

- Обучена от Анимус на тема «Психотерапевтична работа с деца преживели насилие»

- Обучена от УНИЦЕФ Тренинг на тема «Работа в мултиедническа среда» и  „ Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ”

- Преминала обучение в Институт по социални дейности и практики на тема « Подготовка и изслушване на деца , жертви на насилие или свидетели на престъпления»

- Преминала обучение в Анимус на тема «Работа по случай на насилие»

- Обучавана от Национална комисия за борба с трафика на хора на тема „ Мултидисциплинарен подход в борбата с трафика на хора”

Носител на V  ПКС

 

  

  Логопед - Симона Людмилова Симеонова

  Бакалавър: специалност „Специална педагогика” със специализация: „Слухoво-речева рехабилитация”    към СУ ”Св. Климент Охридски”, София

  Магистър: специалност „Логопедия” към СУ” Св. Климент Охридски”, София - в етап на дипломиране            
  - Стажант (слухово-речеви рехабилитатор) в “Образователен център за деца и младежи с увреден         слух”,   гр. София;
  - Работила в ЦСРИ-Перник, като специален педагог и слухово-речеви рехабилитатор;
  - Работила като слухопротезист във „ФОНИО”  ЕООД, София и Перник  

  Носител на V-то ПКС от Тракийски университет, гр. Стара Загора