148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Нормативни документи

 

2022/2023г.

 

План за сигурност във връзка с чл. 23, ал. 1 от закона за противодействие на тероризма

 

Стратегия за развитие на 148.ОУ за периода 2021-2025

Анализ на извършеното по Стратегията на 148. ОУ

 

План за противодействие на насилието и тормоза в 148. ОУ

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс за поведението на педагогическите специалисти, служителите и непедагогически персонал

Правилник за подкрепа на личностното развитие на учениците

ГО и професионално образование

Програма за превенция на ранното напускане на учениците

План здравно,екологично и интеркултурно образование

План повишаване качеството на образованието

План за работа по образователни направления в прогимназиален етап 2022-2023 

План на комисия за организиране на изпити

План на комисията за защита при бедствия, аварии и катастрофи

ПЛАН НА КОМИСИЯ ПО БДП 2022 - 2023г.

План за квалификационната дейност 2021-2022

Правилник за вътрешния трудов ред 2022_2023 г.

План за квалификационната дейност 2021-2022

 

 

2021/2022г.

 

План на дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 г.

План на комисията за работа в условията на COVID-19

План за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и ограничаване на агресията 2021/2022

Училищна програма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и ограничаване на агресията 2021/2022г.

План на комисията по етика и правата на детето за учебната 2021/2022г.

Правилник за вътрешния трудов ред през учебната 2021/2022г.

Годишен план на училището 2021/2022г.

План за сигурност във връзка с чл. 23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225/27.09.2017г.

Правилник за дейността на училището 2021/2022г.

План на комисията за заседанията на педагогическия съвет за учебната 2021/2022г. 

План за дейността на педагогическия съветник за учебната 2021/2022 г. 

План за квалификационната дейност през учебната 2021/2022 г. на основание Наредба №12/01.09.2016г. и професионалното развитие

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2021/2022г. 

План на комисията за защита при бедствия, аварии и катастрофи 2021/2022г.

План за работата на комисията за провеждане на спортна и туристическа дейност през учебната 2021/2022 г.

План-програма за работа по сериозните проблеми като наркомании, рисково поведение и други зависимост през учебната 2021/2022 г. 

План на комисията за Столово хранене

План на комисията за организиране и провеждане на екскурзии

План за работата на образователно направление 3. клас за учебната 2021/2022г.

План за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2021/2022г.

План на комисия по гражданското образование и професионално ориентиране за учебната 2021/2022 г. 

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата за учебната 2021/2022г.

План на комисията по търсене и разработване на проекти за учебната 2021/2022г.

 

 

 

 

 

 


2018/2019г.

система

стратегия

ПДУ

Eтичен кодекс

превенция

мерки

програма

учебен план

план-бдп1

Заповед извънкласни дейности

 Протокол извънкласни дейности

_ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища

 Финанси 2018г.